ത്യാഗത്തോട് കൂടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ്

Duration: 00:14:56

Related Videos