ദൈവകരുണയുടെ തിരുനാൾ | Fr. Samson Mannoor

Duration: 00:26:21

Related Videos