കൃപയുടെ പാത്രങ്ങളോട് യേശുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട

Duration: 00:11:42

Related Videos