വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠാ പ്രാര്‍ത്ഥന - DAY 24 | വിമല നക്ഷത്രം | Fr.Xavier Khan Vattayil

Duration: 00:42:54

Related Videos