ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നവനായ പിതാവ് | Word and Truth | Episode 77

Duration: 00:12:24

Related Videos