ദൈവപുത്രനെ സ്വന്തമാക്കാത്തവന് ജീവൻ ഇല്ല

Duration: 00:20:40

Related Videos