കർത്താവിന്റെ സഭയും കർത്താവിന്റെ സഭയിലെ ശുശ്രുഷകളും നിസ്സാരമല്ല

Duration: 00:24:19

Related Videos