യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ്

Duration: 00:15:42

Related Videos