വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠാ പ്രാര്‍ത്ഥന - DAY 20 | വിമല നക്ഷത്രം | Fr.Xavier Khan Vattayil

Duration: 00:49:58

Related Videos