തന്റെ നാമത്തെപ്രതി നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കർത്താവ്

Duration: 00:11:47

Related Videos