യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്ന ഔന്നത്യം

Duration: 00:11:52

Related Videos