യേശുക്രിസ്‌തുവെന്ന അടിസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു

Duration: 00:28:27

Related Videos