ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻവേണ്ടി സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദൈവം

Duration: 00:09:16

Related Videos